Πολιτική Εταιρείας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.6E44498800C3A6F8B77865AB09197A10

 

Η «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» παρέχει υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πάσης Φύσεως Αποβλήτων. Η Πολιτική της Εταιρείας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014, ISO 26001:2010, EN ISO 39001:2012, ΕΝ ISO 41001:2018, ΕΝ ISO 22301:2019, ΕΝ ISO 37001:2016 και καθορίζεται από τη Διοίκηση, η οποία δεσμεύεται για την εφαρμογή της σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και την υλοποίηση από ολόκληρο το προσωπικό των ακόλουθων κατευθυντήριων οδηγιών: •  Απόλυτη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις λοιπές απαιτήσεις που η Εταιρεία έχει αποδεχθεί

 •  Καθιέρωση στόχων και συνεχής βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης

 •  Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στερεών επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων  με:

 1. άξονα την αυστηρή τήρηση των συμφωνηθέντων με τον πελάτη όρων.

 2. αποκλειστική συνεργασία με αξιολογημένους και εγκεκριμένους προμηθευτές.

 3. αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού.

 4. ενθάρρυνση κλίματος άψογης συνεργασίας.

 5. διαχείριση της οδικής ασφάλειας με σκοπό την μείωση/εξάλειψη των οδικών ατυχημάτων •  Πρόληψη της ρύπανσης, ώστε να μην υποβαθμίζεται το περιβάλλον με:

 1. αποφυγή των επιπτώσεων στο περιβάλλον

 2. ελαχιστοποίηση, ορθή διαχείριση των αποβλήτων και αξιοποίηση / ανακύκλωσή τους, όπου αυτό είναι εφικτό

 3. προστασία των εργαζομένων 

 4. αποδοτική χρήση και εξοικονόμηση των φυσικών πόρων (ενέργειας, νερού)

 5. προώθηση των οικολογικών προμηθειών

 6. χρήση κατάλληλου αντιρρυπαντικού εξοπλισμού

 7. καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού.

 8. βελτιστοποίηση των οδικών μεταφορών • Έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, καθώς και την αποφυγή ατυχήματος με πρωταρχικό μέλημα την:

 1.  υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, όπως εκφράζεται από το σύνθημα “Safety First

 2.  ασφάλεια των εγκαταστάσεων

 3.  παροχή αναγκαίων προστατευτικών μέσων.  • Σύσταση Ομάδας Κοινωνικής Επίδοσης με εκλεγμένο προσωπικό για τη διασφάλιση της παρούσας πολιτικής καθώς και της εφαρμογής των προτύπων Κοινωνικής Υπευθυνότητας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας.

 • Σύσταση Επιτροπής Ασφαλείας για τη διασφάλιση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

 • Ορισμός υπευθύνου ενάντια στη Βία και την Παρενόχληση για την υιοθέτηση «πολιτικής μηδενικής ανοχής» και την εφαρμογή διαδικασιών αντιμετώπισης παρενοχλητικών συμπεριφορών.

 • Δέσμευση για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πρότυπου SA 8000:2014 και πιο συγκεκριμένα για την προστασία και προαγωγή των ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωμάτων με πρωταρχικό μέλημα:

 1.  την προστασία των εργαζομένων καθώς και την πρόληψη, εκτίμηση, ελαχιστοποίηση, εξάλειψη και αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων στον άνθρωπο σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, την απαγόρευση κάθε είδους παιδικής ή εξαναγκασμένης εργασίας, καθώς και παρενόχλησης ή διάκρισης οποιασδήποτε φύσης κατά την εργασία

 2.  την προώθηση των ίσων ευκαιριών, της αξιοκρατίας και της ομαδικότητας στην εργασία

 3.  την άμεση επικοινωνία του προσωπικού με τη διοίκηση, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού εργασίας από το σπίτι

 • Παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων με τη: 

 1. χρήση του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού και μέσων ατομικής προστασίας.

 2. συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού.

 • Οι αρχές και οι απαιτήσεις Κοινωνικής Ευθύνης που ακολουθεί η Εταιρεία συμπεριλαμβάνουν τις διάφορες κοινωνικές, περιβαλλοντικές, νομικές, πολιτιστικές, πολιτικές συνθήκες και διαφορές, ώστε η εφαρμογή της Πολιτικής να ακολουθεί τους διεθνής κανόνες συμπεριφοράς σε όλους τους παρακάτω τομείς:

 1. Κοινωνική Ευθύνη

 2. Διαφάνεια

 3. Ηθική Συμπεριφορά

 4. Σεβασμός προς τα συμφέροντα των εταιρικών φορέων

 5. Σεβασμός στους κανόνες των νόμων

 6. Σεβασμός στους διεθνής κανόνες συμπεριφοράς

 7. Οργανωτική Διοίκηση

 8. Ανθρώπινα Δικαιώματα

 9. Διακρίσεις

 10. Βία και Παρενόχληση  • Ισχυρή δέσμευση της Εταιρείας:

 1. στην πρόληψη της παραβίασης των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού.

 2. στην προώθηση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος

 3. στην επίτευξη αναγνώρισης της Εταιρείας ως εργοδότη πρώτης επιλογής

 

 • Δέσμευση της εταιρείας για την πρόληψη, τον εντοπισμό και για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας (ΣΔ) κατά τη δραστηριότητά της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 37001:2016, αντιμετωπίζοντας

 1. Τη δωροδοκία στο δημόσιο, ιδιωτικό και στο μη κερδοσκοπικό τομέα

 2. Τη δωροδοκία από τον Οργανισμό ή από το προσωπικό ή από τους συνεργάτες του Οργανισμού που ενεργεί εκ μέρους του Οργανισμού

 3. Τη δωροληψία του Οργανισμού, του προσωπικού του Οργανισμού ή των συνεργατών του σε σχέση με τις δραστηριότητες του Οργανισμού

 4. Την άμεση και έμμεση δωροδοκία

 

 • Δέσμευση για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου για την Διαχείριση Εγκαταστάσεων ISO 41001:2018 ώστε κατά την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων προς τρίτους ή ίδιες εγκαταστάσεις να εξασφαλίζει:

 1.  Την κατανόηση της λειτουργίας της επιχείρησης και την κατανόηση της λειτουργίας κάθε τρίτου    οργανισμού στον οποίο παρέχει τις αντίστοιχες υπηρεσίες

 2. Την δέσμευση της Ηγεσίας 

 3. Τον σχεδιασμό σύμφωνα με την πολιτική, τους στόχους και την εκτίμηση των κινδύνων

 4. Την υποστήριξη σε κεφάλαια, μέσα και εξοπλισμό

 5. Την οργανωμένη λειτουργία

 6. Την επαγγελματική επάρκεια 

 7. Την βελτίωση των ανωτέρωΜε βάση τα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια η εταιρεία ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν την Διαχείριση Εγκαταστάσεων:

 1. Σχεδιασμός του πλάνου εργασιών

 2. Εφαρμογή εργασιών

 3. Έλεγχος μετρήσεων, επιδόσεων και προγραμμάτων

 4. Ενέργειες, διόρθωσης, βελτίωσης ή συντήρησης • Δέσμευση για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου για την Επιχειρησιακή Συνέχεια  ISO 22301:2019 ώστε να εξασφαλίζεται:

 1.  Απρόσκοπτη Επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, κοινοποίηση της παρούσας Πολιτικής και παροχή δυνατότητας αξιολόγησης αυτής και της εφαρμογής της.

 2.  Έλεγχο εφαρμογής όλων των διεργασιών για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης του Ενιαίου Συστήματος Λειτουργίας και Οργάνωσης.Η Εταιρεία θέτει προς επίτευξη επιμέρους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους, οι οποίοι είναι μετρήσιμοι και επιτεύξιμοι. Οι σκοποί και στόχοι αυτοί αξιολογούνται ετησίως ως προς την αποτελεσματικότητα τους και αναθεωρούνται εφόσον απαιτείται. Η παρούσα Πολιτική είναι διαθέσιμη στο κοινό από τα γραφεία της ΚΑFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

 

Οποιαδήποτε παράπονο μπορεί να αποσταλεί στο [email protected] αλλά και στις παρακάτω  ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Social Accountability Accreditation Services: [email protected]

Social Accountability International: [email protected]

Eurocert S.A. : [email protected]

 

Βουλιαγμένη, 30-06-2023

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Θεόδωρος Κασκάνης