Καταπολέμηση Διαφθοράς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

 

1.    Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι να καθοδηγήσει τα στελέχη και τους εργαζόμενους της KAFSIS, καθώς και τρίτα μέρη που αλληλοεπιδρούν με την KAFSIS, προκειμένου να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία κατά της διαφθοράς και γενικότερα να προωθήσει μία κουλτούρα ηθικής και ακεραιότητας.

 

2.    Εφαρμογή

Η διαδικασία αυτή ισχύει για όλες τις δραστηριότητες της KAFSIS, τους εργαζόμενους της εταιρείας και όλα τα τρίτα μέρη που εμπλέκονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας.

 

3.    Αρχεία

Ο ΥΔΕΣΛΟ τηρεί το ακόλουθο:

  • 5.1.1 Διαδικασία καταπολέμησης της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας

 

4.    Διαδικασία

Η διαδικασία αντιμετώπισης της διαφθοράς υλοποιείται ως εξής:

 

4.1   Γενικά

Η καταπολέμηση της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων της δωροδοκίας και του εκβιασμού, αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της KAFSIS.

Η ΟΔΕΣΛΟ έχει αναγνωρίσει τους σχετικούς κινδύνους, έχοντας πραγματοποιήσει αναλυτική εκτίμηση κινδύνου και έχει καθορίσει προληπτικά και διορθωτικά μέτρα για να αντιμετωπίσει φαινόμενα διαφθοράς και δωροδοκίας. Η Διοίκηση της KAFSIS δηλώνει την αμέριστη δέσμευση και την αποφασιστικότητά της για την εφαρμογή των μέτρων, υιοθετώντας πολιτική μηδενικής ανοχής σε τέτοια φαινόμενα.

 

4.2   Ορισμοί

Νομοθεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς:

Οποιοδήποτε νομοθέτημα σε Εθνικό ή Κοινοτικό επίπεδο που αφορά στη διαφθορά, όπως τα παρακάτω ενδεικτικά, μη περιοριστικά, αναφερόμενα:

·         Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α 74 - 19.05.2017)

·         Ν. 4506/2017 (ΦΕΚ Α 191 - 12.12.2017)

·         Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α 201 - 22.12.2017)

·         Ν. 4512/2017 (ΦΕΚ Α 5 - 17.01.2018)

·         N. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 19.03.2015)

·         N. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 11.05.2015)

·         N. 4370/2016 (ΦΕΚ 37 - 07.03.2016)

·         Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 - 27.05.2016]

·         Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240-22.12.2016)

·         Ν.4478/2017 (ΦΕΚ 91 - 23.06.2017)

·         Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α 95 - 11.06.2019)                                                              

 

Ο,τιδήποτε αξίας

Μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά τα παρακάτω:

·         Χρήματα (μετρητά)

·         Δώρα

·         Διαμονή, Γεύματα, Ψυχαγωγία

·         Ταξιδιωτικά έξοδα

·         Υπηρεσίες

·         Προσφορά εργασίας

·         Δάνεια

·         Δωρεές

·         Ο,τιδήποτε εμπεριέχει αξία, συμπεριλαμβανομένης και της ονομαστικής αξίας

 

Κώδικας Δεοντολογίας:

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της KAFSIS όπως ορίζεται στο ΕΣΛΟ.

 

Δωροδοκία:

Η καταβολή οτιδήποτε αξίας σε οποιοδήποτε Δημόσιο Φορέα, Δημόσιο Λειτουργό ή Ιδιωτικού Φορέα που δρα εκ μέρους του Δημοσίου (Σύμβουλος) με σκοπό την εξασφάλιση για την KAFSIS πόρων, συμβάσεων, ή αθέμιτου πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού.

 

Πρόσωπο

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο.

 

Κοινοπραξία / Σύμπραξη

Οντότητα στην οποία η KAFSIS συμμετέχει ως μέτοχος, ως μέλος ή ως συνεργάτης, την πολιτική και τις ενέργειες της οποίας, η KAFSIS καθορίζει ή επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα.

 

Τρίτα Μέρη

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν για λογαριασμό ή προς όφελος της KAFSIS, όπως σύμβουλοι, προμηθευτές, υπεργολάβοι κλπ.

 

 

4.3   Πολιτική της KAFSIS έναντι της διαφθοράς και της δωροδοκίας

Η KAFSIS, οι εργαζόμενοί της και τα Τρίτα Μέρη απαγορεύεται να προσφέρουν, να παραδώσουν ή να υποσχεθούν οτιδήποτε αξίας σε οποιοδήποτε Πρόσωπο για τον επηρεασμό αποφάσεων ή ενεργειών του Προσώπου αυτού ή του Φορέα που εκπροσωπεί, με απώτερο σκοπό την αθέμιτη εξασφάλιση σύμβασης, τη διατήρηση σύμβασης, ή την απόκτηση οποιουδήποτε αθέμιτου πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού.

 

4.3.1  Δώρα, Δωρεές, Φιλοξενία, Χορηγίες

Η εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει χορηγίες σε τοπικούς/περιφερειακούς συλλόγους για την παροχή βοήθειας. Ωστόσο, δεν πραγματοποιεί δωρεές σε οργανισμούς που εργάζεται συγγενής ή κυβερνητικός αξιωματούχος. Επιπλέον, δωρεά δεν πραγματοποιείται αν η οικονομική ενίσχυση μπορεί να αποφέρει κάποιου είδους όφελος στην εταιρεία που επιδιώκεται με τη χορηγία. Τέλος, αν ο οργανισμός στερείται οικονομικής διαφάνειας, η εταιρεία δεν επιτρέπει οικονομική χορηγία. Η εταιρεία καταδικάζει δωρεές σε πολιτικά κόμματα ή σε υποψηφίους πολιτικών αξιωμάτων.

 

4.3.2 Έξοδα

 

  Η εταιρεία μπορεί να πραγματοποιεί αγορές και συναλλαγές που εξυπηρετούν την καλή λειτουργία της εταιρείας και το συμφέρον της. Τα έξοδά πρέπει να ελέγχονται από το αρμόδιο τμήμα και να παίρνουν έγκριση από την Ανώτερη Διοίκηση ώστε να εξασφαλίζεται οικονομική διαφάνεια. Τα αποδεικτικά πληρωμής για γεύματα, ταξίδια, δώρα πρέπει να κατατίθενται στο αρμόδιο τμήμα και να αξιολογούνται. Οι αρχές που διέπουν την εταιρεία είναι αντίθετες με το ξέπλυμα χρήματος και ό,τι υπονοεί πράξεις δωροδοκίας.

 

 

4.3.3 Καταβολή Bonus

 

Σύμφωνα με τον Εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (2015), όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται τις συμφωνημένες αποδοχές βάσει των υπηρεσιών που προσέφεραν και των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με την εταιρεία κατά την έναρξη εργασίας, όσο και των κρατικών νομοθετικών πλαισίων σε ισχύ. Έκτακτα ειδικά επιδόματα (Bonus ή δώρα) μπορεί να αποδοθούν λόγω ποσοτικής ή ποιοτικής αποδόσεως, καλής συμπεριφοράς και διαγωγής, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δοθούν με την υπόνοια ανάληψης οποιασδήποτε υποχρέωσης.

 

4.3.4 Σύγκρουση συμφερόντων

 

Για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων οι εργαζόμενοι οφείλουν να επιλέγουν συνεργάτες και προμηθευτές με αντικειμενικά κριτήρια χωρίς να επηρεάζονται από προσωπικές εμπάθειες ή συμφέροντα. Επιπλέον οφείλουν να γνωστοποιούν στη Διοίκηση τυχόν συγγενείς ή άτομα από τον κοινωνικό τους περίγυρο που η εταιρεία συναλλάσσεται και είναι πιθανή η σύγκρουση ή η επιρροή συμφερόντων της εταιρείας. Ακόμα, ο κάθε εργαζόμενος δεν πρέπει να επωφελείται από το ρόλο του στην εταιρεία, προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση και οφέλη από εξωτερικούς συνεργάτες, δημόσιους φορείς, προμηθευτές που η εταιρεία συνεργάζεται.

 

 

 

4.4   Προληπτικές ενέργειες

Η KAFSIS λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αποτροπή τυχόν ενεργειών διαφθοράς στην οποία η εταιρεία, στελέχη της, εργαζόμενοί της ή / και Τρίτα Μέρη εμπλέκονται. Πιο συγκεκριμένα:

·        Η KAFSIS ενημερώνει όλους τους εργαζόμενους, τα στελέχη της Διοίκησης και τα Τρίτα Μέρη σχετικά με την πολιτική καταπολέμησης της διαφθοράς και δωροδοκίας που έχει υιοθετήσει.

·        Η KAFSIS ενσωματώνει την πολιτική καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας, ως όρο σε όλες τις συμβάσεις ή / και σε άλλα έγγραφα ανάληψης καθηκόντων ή υποχρέωσης εκτέλεσης έργου, με τους προαναφερθέντες φορείς.

·        Οδηγίες και εκπαίδευση προς τους εργαζομένους της εταιρείας για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών διαφθοράς.

 

 

 

 

 

 

4.5   Εντοπισμός παραβίασης

Τα περιστατικά διαφθοράς, λόγω της φύσης τους, συνήθως γίνονται γνωστά μέσω καταγγελιών. Για το λόγο αυτό, η KAFSIS προσφέρει τη δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας σε ειδική φόρμα (Έντυπο Καταγγελίας Δωροδοκίας) που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Μετά την καταγγελία ο Υπεύθυνος Συστήματος Κατά της Δωροδοκίας (ΣΔ) σε συνεργασία με την ΟΔΕΣΛΟ διερευνούν κατά πόσο οι καταγγελίες ευ σταθούν για να προχωρήσουν στην άμεση αντιμετώπισή τους και κάνουν τη σχετική αναφορά στην Ανώτατη Διοίκηση. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν απευθείας στην Επιτροπή Καταπολέμησης Δωροδοκίας ή σε άλλους φορείς όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

 

Κανένας εργαζόμενος δε θα υποστεί κυρώσεις για την άρνηση του να συμμετέχει σε ενέργειες δωροδοκίας ή δωροληψίας, ούτε για τις υποψίες δωροδοκίας που υποβάλει διαμέσου καταγγελίας.

 

 

4.6   Αντιμετώπιση περιστατικών διαφθοράς

Στην περίπτωση καταγγελίας ή εντοπισμού περιστατικού διαφθοράς, στο οποίο εμπλέκεται μέλος της Διοίκησης ή / και εργαζόμενος της KAFSIS ή / και Τρίτο Μέρος, ο ΥΔΕΣΛΟ ενημερώνει άμεσα τη Διοίκηση της εταιρείας και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με το Νομικό Τμήμα της εταιρείας, προκειμένου:

·        να ελεγχθεί εάν η οποιαδήποτε καταγγελία ευσταθεί και εάν επιβεβαιώνεται η εμπλοκή του καταγγελλόμενου Προσώπου ή Φορέα που σχετίζεται με την KAFSIS.

·        να αποσαφηνιστεί η πολιτική και η στάση της εταιρείας στους φορείς που θίγονται ή επηρεάζονται γενικότερα από τις ενέργειες διαφθοράς.

·        η KAFSIS να συνεργαστεί πλήρως με τις κρατικές αρχές και να συμβάλει στις διαδικασίες απονομής ευθυνών από τα αρμόδια κρατικά όργανα.

·        n KAFSIS να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη διακοπή ή αναμόρφωση της σχέσης / συνεργασίας με το Πρόσωπο ή Φορέα που αποδεδειγμένα παραβίασε τη νομοθεσία και την πολιτική της εταιρείας σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς.

 

 

 

4.7   Παρακολούθηση

Για την παρακολούθηση της επίδοσης της KAFSIS στην καταπολέμηση της διαφθοράς διατηρείται αρχείο με τις περιπτώσεις καταγγελιών και εντοπισμού περιστατικών διαφθοράς, σύντομη περιγραφή της καταγγελίας, επιβεβαίωση ή διάψευση των ισχυρισμών του καταγγέλλοντα, τα μέτρα και τις ενέργειες αντιμετώπισης των περιστατικών από πλευράς της KAFSIS.