2015

Δυναμική είσοδος στις Υπηρεσίες Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων

Η εταιρεία μας κατανοώντας την μέγιστη σημασία που έχει για το μέλλον του πλανήτη μας η διατήρηση των υδάτινων πόρων σε επαρκή αποθέματα καθώς και η εξεύρεση λύσεων και τρόπων που θα επιτρέπουν την χρήση του θαλάσσιου νερού για κάθε δυνατή χρήση από τον άνθρωπο, έχει δραστηριοποιηθεί δυναμικά επενδύοντας σημαντικά τόσο σε ανθρώπινο επιστημονικό προσωπικό όσο και στην δημιουργία αντίστοιχων υποδομών, προκειμένου για την υλοποίηση και εφαρμογή σύγχρονων καινοτόμων και απολύτως αποτελεσματικών τεχνικών και τεχνολογιών αφαλάτωσης. Οι υπηρεσίες μας σε αυτόν τον τομέα έχουν ήδη εφαρμοστεί και δοκιμαστεί σε κοινότητες που είχαν ανεπαρκή αποθέματα νερού και πλέον μέσω των λύσεων και των εγκαταστάσεων που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε για λογαριασμό τους, οι εν λόγω τοπικές κοινωνίες έχουν άφθονο, καθαρό και υψηλής ποιότητας νερό κατάλληλο τόσο για πόση όσο και για γεωργική, κτηνοτροφική αλλά και βιομηχανική χρήση. Παράλληλα οι υπηρεσίες μας αναφορικά με την διαχείριση των υδάτινων πόρων περιλαμβάνουν κάθε συναφή υπηρεσία, καθώς διαθέτουμε στελεχωμένα τμήματα που ασχολούνται αποκλειστικά με την εξυγίανση και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και επιφανειών απασχολούμενοι με τον σχεδιασμό, υλοποίηση, λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης.