2018

ΕΝΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KAFSIS

Η «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» εφαρμόζει πλέον νέα Ενιαία Εταιρική Πολιτική η οποία συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, SA 8000:2014, ISO 26001:2010 και EN ISO 39001:2012. Η εν λόγω πολιτική καθορίζεται από τη Διοίκηση, η οποία δεσμεύεται για την εφαρμογή της σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και την υλοποίηση της από ολόκληρο το προσωπικό. Η Εταιρεία θέτει προς επίτευξη επιμέρους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους, οι οποίοι είναι μετρήσιμοι και επιτεύξιμοι. Οι σκοποί και στόχοι αυτοί αξιολογούνται ετησίως ως προς την αποτελεσματικότητα τους και αναθεωρούνται εφόσον απαιτείται. Η Ενιαία Εταιρική Πολιτική της εταιρείας KAFSIS είναι διαθέσιμη στο κοινό από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και σε ηλεκτρονική μορφή από την ενότητα Εταιρικά Λογότυπα της παρούσας ιστοσελίδας.